ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК175049514, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ 111А, тел +359 2 93557 22, e-mail: office@dertour.bg (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“). 

 

„ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприе поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679  (накратко Регламента). 

 

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. и има за цел да Ви информира за следното:

 • Какви лични данни събираме от Вас
 • Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание
 • Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави 
 • Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни
 • Международни трансфери на лични данни
 • Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
 • Мерки за защита

 

1. Какви лични данни събираме 

 

 1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

 

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • „Бисквитки“ 

Разгледайте Политиката за бисквитките, за да научите повече подробности. 

 

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст


1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

 

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Име и фамилия, данни за e-mail

 

1.6 Когато купувате нашите продукти в нашите офиси или онлайн, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес, данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците – брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт – телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане.
 • Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене 
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 •  Данни за семейно положение – при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания – относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

 

2. Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание

Събираме и обработваме Вашите лични данни с различни цели:

 • За резервация на самолетни билети, онлайн чекиране
 • За резервация на хотел 
 • За сключване на договор за продажба на продукт/услуга 
 • За извършване на плащане 
 • За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане
 • За издаване на визи
 • За сключване на доброволна или задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста"
 • За осигуряване на транспорт
 • За възстановяване на суми
 • За контакт с Вас
 • За целите на маркетинга и рекламата

 

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги
 • Съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги) 

 

 

3. Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави 

За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:

 • Хотели
 • Самолетни компании
 • Транспортни компании
 • Застрахователни компании
 • Туроператори
 • Посолства
 • Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон

 

Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например:

 • компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни, сървърите ни, резервационните системи
 • компании за маркетинг и рекламна кампания
 • компании за обработка на плащания 

 

Може да се наложи да споделяме лични данни с разследващи органи или други публични органи, за да установим, упражним или защитим законните си права или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск, борба с тероризма.

 

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

 

4. Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни:

 • за целите на договора - за срока на пътуването и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции, възстановяване на щети 
 • за рекламни, маркетингови цели – до оттегляне на съгласието
 • за счетоводни цели - съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
 • за статистически цели - само след тяхната анонимизация

 

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

 

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

5. Международни трансфери на лични данни

Извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство при реализиране на някоя от следните възможности: разрешение от Комисия за защита на личните данни; изрично предоставено съгласие от Ваша страна след разясняване на последиците и възможните рискове от изпращане на данните; стандартни договорни клаузи; страни с признато адекватно ниво на защита на данните.

 

6. Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни

 • Право да оттеглите съгласието си
 • Право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. 

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.

 • Право на корекция

Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. 

 • Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.

 • Право на ограничаване на обработването за определен период от време
 • Право на преносимост на данните

Когато е технически възможно, можете да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат предадени на друга организация.

 • Право на възражение
 • Право на жалба до Комисията за защита на лични данни

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на office@dertour.bg, за да проучим случая.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения срок по закон. 

Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба. Може също да ви помолим за повече информация, за да сме сигурни, че сте упълномощени да подавате такова искане или жалба, когато се свържете с нас от името на някой друг.

 

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:

office@dertour.bg

 

7. Мерки за защита

 

Предприемаме технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на вашите данни от незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, увреждане или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

 

Дата на последната актуализация – 25.05.2018 г.