ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД

1.Общи положения.

ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД е туристически агент, който по смисъла Параграф 1 т. 62 от “Допълнителните разпоредби” на Закона за туризма на РБългария е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор. Предлагането и поддържането на туристически, информационни, комуникационни и резервационни системи за туристически услуги в Интернет, които съдържат предложения, информация и услуги на тема туристически пътувания и услуги се осъществява от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД съобразно тези Общи условия.  Туристическият агент сключва договор с всеки туроператор, чиито услуги продава, като в него се регламентират правилата и форматът на използваните документи, прилаганите спрямо клиентите цени и отстъпки, на базата на които ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД получава своето възнаграждение. Всички документи за туристическия агент се издават от съответния туроператор, а се предоставят на клиента/пътуващия от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД. www.dertour.bg е марка на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД. За неуреденото в договорните отношения между ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД и клиента се прилагат тези Общи условия и правила за работа с клиенти. По-различни или допълващи Общи условия ще бъдат приложими само след категоричното писмено потвърждение от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД. Следните търговски общи условия и правила на работа с клиенти уреждат изцяло ползването на портала www.dertour.bg, собственост на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД.

2.Условия за резервиране на туристически услуги чрез сайта www.dertour.bg.

Предлаганите от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез сайта www.dertour.bg туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор и/или доставчик на услуги. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни чрез www.dertour.bg. Доколкото не е уредено друго в отношенията между ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД и клиента, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между клиента и съответния доставчик на услуги (например туроператор, хотел, авиокомпания и др.), като се вземат пред вид техните валидните условия. Те се обявяват преди да се направи резервация и трябва да бъдат потвърдени от Вас. Ако няма такова потвърждение резервация не може да бъде извършена.

3.Съдържание на преддоговорните отношения и на договора за посредничество.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. Ако зададете поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на резервация от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се потвърждава писмено, по телефона, електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, или извършване на плащане от Ваша страна, респ. представянето на протокол от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД или фактура от съответния доставчик на услуга. Чрез приемането на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведомите ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора.

Договорното задължение на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД

4.Туристически пакети /пакетни пътувания/

Нормативната уредба е заложена в Закона за туризма на РБългария в който е транспонирана Директива/ЕС/ 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25.11.2015г. относно пакетните пътувания и  свързаните пътнически услуги/ в сила от 01 юли 2018г./, към която ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се придържа.

“Туристически пакет” по смисъла на Параграф 1, т. 67 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, е комбинация най - малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, като тези услуги са комбинирани от един търговец, вкл. и по искане на или в съответствие с избора на пътуващия преди сключване на общ договор за тези услуги, или са в обхвата на т.67, б “Б” от Допълнителните разпоредби на същия нормативен акт.

Предоставянето на предварителна информация при продажбата на туристически пакети се извършва при условията на чл. 82 ал. 1 и ал.3 от Закона за туризма или е достъпна и приета чрез сайта www.dertour.bg, за което пътуващият дава съгласието си. Съгласно чл. 85 от Закона за туризма, тежестта за доказване на задължението за предоставяне на информация във връзка с договорите за туристическите пакети се носи от туроператора.

Договорът за туристически пакет се сключва чрез посредничеството на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД, като страни по него са съответния туроператор и пътуващия, като туроператорът носи отговорността за изпълнението на туристическата услуга

5.Осъществяване на вашата резервация. /Компенсации/Плащане/. Доставка на документацията за пътуване.

• Резервация през онлайн платформа, собствен сайт  - он-лайн (online)

Посредничеството на туристически или транспортни услуги от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се извършва в собствена онлайн платформа /сайт/, при физическо присъствие на пътуващия /напр. в офиса ни/, по телефон или чрез т.нар. Click through пакети. Резервирането през сайта www.dertour.bg е безплатно, доколкото не се отнася до посредничеството на полети на авиокомпаниите. За посредничеството на самолетни полети ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg си запазва правото да начислява отделна такса за услуга. Нейният съответен размер в конкретния случай се съобщава в менюто за резервации. По силата на настоящето Вие декларирате, че предоставяте доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване и заплащане на услугата.

Формата на плащане на резервираните чрез www.dertour.bg туристически или транспортни услуги се определя съгласно договореностите със съответния туроператор, респ. доставчик на услуги. Възможните начини на плащане Ви се съобщават по време на резервирането. В зависимост от датата на пътуването се предвижда плащане с кредитна карта и/или банков превод.

В случай, че във времето между възлагане на резервациите и началото на пътуването Вие смените кредитния институт или се променят други данни на кредитната карта, Вие сте задължени незабавно да информирате за промяната ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД или съответния туроператор, респ. доставчик на услуги.

ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД има право от името или по поръчение на туроператора или доставчика на услуги да получи заплащане за резервираната услуга. От Ваша страна, Вие ни упълномощавате при възлагане на договора за посредничество, да изтеглим възнаграждението чрез предоставения ни номер и идентификации на Вашата кредитна карта.

Документите за пътуването Ви ще бъдат изпратени директно от туроператора, респ. доставчика на услуги и/или от Фиеста тавел ЕООД чрез нашия обслужващ център, чрез куриер или по електронна поща.

Моля да имате пред вид, че за анулиране или промяна на резервация на осигурени от нас редовни полети и вече издадени билети за самолет чрез www.dertour.bg се дължи такса за анулиране на полета в размер, определен от туристическия агент. Тази такса не е свързана с възможни такси за анулиране на авиокомпаниите, които се дължат отделно съобразно техните Общи условия и тарифи за анулиране на резервации и издадени вече билети.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. 

Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна и фактическа гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД остава във всеки случай само посредник и не поема и  не изпълнява туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване.  ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване нa резервация от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се потвърждава писмено, по телефона или електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, плащане, респ. представянето на фактура от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД. Чрез приемането  на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация и да уведомите писмено ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не Ви дава право за отказ от договора. Потвърждение за резеврацията ще получите от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД или от съответния доставчик на услугата.

Договорното задължение на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез сайта www.dertour.bg се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на  ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД.

6. Застраховки.

Стойността на застраховките по отношение на предоставяните услуги не са включени в цените, обявени на електронната страница в сайта ни, ако изрично не е уговорено друго. Ние Ви препоръчваме да сключите пътна застраховка, както и застраховка за анулиране на пътуване и/или здравна застраховка чрез туроператора или съответния доставчик на услуга. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия и се подчинява на Общите условия на застрахователя, туроператора или съответния доставчик на услугата, чрез който е сключена застраховката.

7.Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания.

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с Вашето пътуване, не са обвързващи. Вие следва да се уверите допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до Вас, и какво е редно да предприемете съобразно Вашето гражданство и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посетите, вкл. и държавите, през които се осъществява транзитен маршрут, както и на държавата, от която начално провеждате пътуването. За такива и подобни въпроси следва да се обърнете за повече информация към компетентните посолства и консулства. По отношение на препоръките на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД, същите се основават на предоставена информация и данни от съответните страни, респ. служебни инстанции. Те, от своя страна, могат по всяко време да променят съответните разпоредби, за което ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.

8.Ограничение на отговорност.

По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg, се основава на информацията, получена от съответните туроператори или доставчици на услуги. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на електронния портал www.dertour.bg и е предоставена от трети страни. Не се поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.

Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това, ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено и само на туроператора, респ. доставчика на услугите.

9.Гаранции от страна на Клиента.

С предаване на поръчката за резервация Вие заявявате Вашето съгласие относно всяко ползване на тази електронна страница от Ваше име и за Ваша сметка. В случай, че резервацията касае малолетни или непълнолетни лица от Вашето домакинство или семейство, това следва да бъде съблюдавано от Вас и да отговаряте за всяко ползване на електронната страница от Вас и тях. Вие заявявате Вашето съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания на тази електронна страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за Вас или трета страна, от чието име Вие можете да предприемате законосъобразни действия.

При нарушение на тези гаранции от Ваша страна отговаряте неограничено спрямо ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД и спрямо съответните туроператори и доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на Вашите действия или подопечните Ви малолетни и непълнолетни деца.

10.Промяна на резервация/анулиране

В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg туристически услуги, следва да се обърнете към нашия обслужващ център. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи на съответните туроператори, респ. доставчици на услуги. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД не може да изменя или заменя техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква наша отговорност е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсация при възникване на непредвидими обстоятелства, може да се информирате по всяко време във Вашия план на пътуване чрез нас, туроператора или доставчика на услугата. В този случай се начисляват допълнителни такси за обслужването от страна на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД.

 

11.Правила на английски/немски език.

Бихме искали да обърнем внимание, че www.dertour.bg съдържа основно предложения, които се захранват директно от международни компютърни системи за резервиране. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД не може да влияе по никакъв начин на тези правила и предложения. В тези предложения е възможно да се съдържат правила на английски или немски език, които могат да влияят на вида и обхвата на предлаганата услуга. В случай, че в процеса на резервиране Вие решавате да приемете правилата и търговските условия на английски или немски език (Terms and Conditions/AGB), те ще бъдат използвани по отношение на Вас.

12.Условия за общото ползване на електронната страница на www.dertour.bg.

Ползването на www.dertour.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

www.dertour.bg съдържа препратки към други, чужди електронни страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори. Такива препратки служат само като препоръки.

ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg не може да контролира тези електронни страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на www.dertour.bg не предполага нито одобрение на съдържанието на такива електронни страници, нито връзка с техните оператори. ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg не носи отговорност за чужди електронни страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното ползване.

ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД не дава гаранции за възможност за постоянно техническо ползване на www.dertour.bg. Невъзможността за техническо ползване на www.dertour.bg не е основание за предявяване на претенции за възстановяване на щети на клиента.

13.Авторски с сродни права

Подборът, софтуерът, продуктите и информацията се основават или на собствени проучвания/програмиране на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg и/или на съответни данни/доставки на трети страни, т.е. на съответните доставчици на услуги и доставчици на данни. Всички данни, продукти, софтуер, изображения, илюстрации и информация, които получавате чрез тази електронна страница, са защитени с авторски права и други права по отношение на тяхната интелектуална собственост. Поради това Вие не можете да ги променяте, копирате, разпространявате, прехвърляте, излагате, демонстрирате, размножавате, повторно да ги публикувате, лицензирате, да създавате творби извлечени от тях, както и да ги предавате и продавате.

Без изрично писмено съгласие на собственика, промяната на данните и информацията, както и тяхното използване на други електронни страници, и тяхното използване за други освен лични, некомерсиални цели е нарушение на закона за авторското право и сродните на него права. При нарушение на авторските права ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД или носителят на съответното право може да потърси наказателна и/или облигационна отговорност по съответния ред и/или чрез компетентния съд.

14.Защита на информацията и личните данни

 

Ние ползваме при Вашата резервация добровлно предоставена лична Ваша информация, която е необходима за сключване, изпълнение и реализирането на договора за туристическите услуги. С отправяне на запитване към нас или извършване на резервация и последващи действия по сключване и реализиране на договора за туристически услуги, Вие давате Вашето съгласие за съхранение и обработване на личните Ви данни за целите на туристическия договор. Тази информация е възможно да се запаметява при нас електронно, преработва се и  доколкото е необходимо за целите на договора, се предава на трети лица, напр. на съответния туроператор, изпълнители на тристически услуги, хотели, самолетни компании и пр. Ако Вие при резервиране посочите Вашия E-Mail – адрес ние  го ползваме, за да Ви информираме за сравними оферти за пътуване на туристическия агент. Пълните правила относно съхранението и защитата на личните Ви данни ще намерите в отделен линк https://www.dertour.bg/bg/helpfulinfo/zashchita-na-lichnite-danni.html, които правила са неразделна част от тези Общи условия.

15.Заключителни условия.

ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез сайта www.dertour.bg си запазва правото да променя условията и указанията, при които тази електронна страница предлага туристически и транспортни услуги по отношение на бъдещи договори за посредничество. Това право обаче няма въздействие върху вече съществуващи договори за посредничество, които сте сключили чрез www.dertour.bg, законосъобразно, при одобрение на съществуващите условия.

16.Нарушение на Общите търговски условия

При нарушение на тези условия за ползване или основателно съмнение, че има нарушение или умисъл за злоупотреба, по всяко време ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез www.dertour.bg има право да изключи и лиши от ползване съответния потребител, като потърси от него отговорност.

17.Приложимо право и подсъдност

По отношение на посредничеството на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД чрез сайта www.dertour.bg и отношенията с клиента, в сила е българското право. Място за разглеждане на съдебни спорове е компетентният съд в гр. София, доколкото с императивни разпоредби на закона не е уговорено друго. За отношенията на клиента с туроператорите или доставчиците на услуги, приложимо е правото на последните, доколкото с императивни разпоредби на закона не е уговорено друго.

18.Ограничение на недействителност

Ако едно от предходните условия е или стане недействително, неговата недействителност не засяга останалите условия. Недействителното условие се замества с условие, което е най-близо до икономическата цел на условието, което трябва да бъде заменено. Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на ДЕРТУР БЪЛГАРИЯ ООД отменят всички предходни такива и са в сила от 28.08.2023 г.